Informatie verlof aanvragen

Verlof aanvragen

Buiten de vastgestelde schoolvakanties kan slechts bij hoge uitzondering toestemming verleend worden voor vrije dagen. Om één keer per schooljaar vrijstelling te kunnen krijgen van de verplichting om naar school te gaan moet er sprake zijn van een specifieke aard van beroep en er gaan andere vakantie optie zijn. Bij een aanvraag moet de werkgeversverklaring worden toegevoegd waaruit de specifieke aard van het beroep én de verlofperiode van de ouder(s) in kwestie blijken. Verder moet met de volgende voorwaarden rekening worden gehouden: tijdige aanvragen (4 weken vooraf), de verlofperiode mag maximaal 10 schooldagen beslaan en mag in de eerste 2 weken van het schooljaar vallen. Andere redenen van verlof kunnen zijn: huwelijken, jubilea of begrafenissen/crematies.

De volgende situaties zijn géén redenen voor verlof onder schooltijd: familiebezoek in het buitenland, vakantie wegens een goedkope periode of speciale aanbieding, gebrek aan andere boekingsmogelijkheden, uitnodiging van familie of vrienden om buiten schooltijd op vakantie te gaan, eerder vertrek of latere terugkeer in verband met verkeersdrukte en verlof voor een kind omdat andere kinderen van het gezin al vrij hebben.

De directeur van de school is bevoegd, maar niet verplicht om extra verlof te verlenen. Indien een verlofaanvraag niet aan bovenstaande regels voldoet en de ouders nemen toch verlof dan zal de directeur de leerplichtambtenaar in kennis moeten stellen van ongeoorloofd verlof.