Medezeggenschaps- raad Cluster HIN

Cluster HIN beschikt over een samengevoegde medezeggenschapsraad, MR-HIN, bestaande uit vertegenwoordigers vanuit de drie scholen.

De Medezeggenschapsraad spreekt in haar vergaderingen over het beleid dat de school en het College van Bestuur voeren en over de algemene gang van zaken rondom de school. Haar taak bestaat uit het bevorderen van openheid, openbaarheid en onderling overleg tussen alle geledingen. De belangen van ouders en leerkrachten worden daarin behartigd.

Teneinde haar taak zo goed mogelijk uit te voeren, vergadert de MR minimaal vier keer per schooljaar. Veelal wordt voor de bijeenkomsten van de MR ook de directeur uitgenodigd, die de vergadering gevraagd en ongevraagd van advies en/of informatie kan voorzien.

U kunt via de MR betrokken zijn bij de gang van zaken op school en uw standpunten kenbaar maken.

Alle vergaderingen zijn openbaar.

De leden van de MR vindt u in de schoolgids.

 

Vergaderingen & Notulen

De notulen van de vergadering kunnen desgevraagd opgevraagd worden bij algemeen voorzitter MR:  j.stassen@spolt.nl

Vergadering 03-10-2022 
Vergadering 21-11-2023
Vergadering 16-01-2024

Huishoudelijk reglement
MR Activiteitenplan 2023-2024
 

Relevante instemming & besluiten

Intentiebesluit fusie