Missie / Visie

'School zijn we samen, de toekomst dat ben jij!'

 

Missie & Visie

 

De Cluster HIN-scholen hebben een gezamenlijke ambitie, hierbij wordt de
visie van SPOLT gebruikt als richtlijn. De onderstaande tekst geeft het
ambitieplan voor de komende jaren weer:

 

"KC - HIN", Kindcentrum Leudal-west,

 

KC HIN is er voor opvang en onderwijs in de regio. Het is een plek waar iedereen welkom is en waar het eigene van de dorpskernen wordt erkend en gerespecteerd. We vervullen als KC een scharnierfunctie naar de gemeenschap, door samen te werken met partners en de directe omgeving. Hierbij benutten we de talenten van leerlingen, leerkrachten, ouders, ondernemers en verenigingen. Wij werken daarnaast samen met partners, verbonden aan de school, waardoor we ouders kunnen ondersteunen bij opvoedingsvraagstukken.

 

Wij zien onszelf als onderwijskundige professionals die, in partnerschap met het kind, ouders en omgeving, een passend aanbod kunnen bieden. We bieden een veilige en stevige basis waarbinnen kinderen kunnen floreren in hun individuele ontwikkeling. Daarbij halen we het beste uit ieder kind zodat zij voorbereid zijn op de veranderende maatschappij.

 

We dragen zorg voor elkaar als team en creëren daardoor een veilige basis voor onze leerlingen en collega's. KC HIN is een professionele organisatie waarin professionals samenwerken, gerespecteerd worden en elkaar aanspreken op hun expertises en kwaliteiten.

 

Kernwaarden

In ons visiedocument zijn de drie leidende kernwaarden geformuleerd:

 

Het team van Cluster HIN staat voor een open communicatie, deelt op een
professionele manier de verantwoordelijkheid en vindt het belangrijk dat zowel
de kinderen als leerkrachten met plezier naar school komen. Dit bereiken we
door een prikkelende speel-leeromgeving te creëren met een divers aanbod
en betekenisvolle werkvormen. Wij geven elkaar de ruimte, respecteren en
accepteren elkaar, waardoor iedereen zich op zijn plek voelt. Wij willen een
school zijn waar we trots zijn op elkaar en waar een gezonde aanspreekcultuur
vanzelfsprekend is.

 

Het team van Cluster HIN zoekt actief de verbinding op door samen te werken
met elkaar, leerlingen, ouders, partners en verenigingen, waardoor elk kind
zich optimaal kan ontwikkelen.

In ons onderwijs staan zowel de vakgebieden als de organisatie met elkaar
in verbinding. Cognitieve, sociale en persoonlijke vaardigheden komen samen
binnen ons onderwijs. Leerlingen en professionals krijgen hierbinnen de
ruimte en gelegenheid om zich samen met anderen te ontwikkelen.

 

In Cluster HIN staan "Kwaliteit op maat en talentontwikkeling" voorop. We
streven naar een consequente doorontwikkeling van de kwaliteit en willen die
gericht (op maat) inzetten en daarmee alle talenten, leerlingen en personeel,
zo goed mogelijk benutten en ontwikkelen. We gaan uit van de belevings-
wereld van het kind. De schoolvakken worden betekenisvol en/of thematisch
aangeboden waarbij we rekening houden met de verschillende talenten en
leervoorkeuren van elke leerling. Bij diverse vakken zetten we specialisten
in of maken we gebruik van de talenten van onze leerkrachten en ouders.
Bij Cluster HIN werken professionals die goed op de hoogte zijn van de
leerlijnen binnen alle vakgebieden en de leerbehoefte van leerlingen.
Hierdoor kunnen de leerlingen zich op hun eigen niveau ontwikkelen en,
op eigen tempo, aan hun leerontwikkeling werken. De leerkrachten blijven
zich scholen en ontwikkelen op pedagogisch en didactisch vlak, waardoor
het onderwijs toekomst bewust wordt vormgegeven. Ze begeleiden
leerlingen in hun vaardigheden die ze nodig hebben in de 21e eeuw.

 

Onderwijskundige ambities

 

Uitgangspunt voor ons onderwijs is de actuele ontwikkelingsfase van de individuele leerlingen. We richten ons op een optimale ontwikkeling van de totale persoon (kwalificatie - socialisatie - persoonsvorming).

 

We willen leerlingen steeds meer eigenaarschap geven over hun leren en
het werken aan hun doelen.

Leerlingen volgen instructie veelal klassikaal of in deelgroepen (verlengde
instructies en pre-teaching). Er wordt rekening gehouden met de eigen leerstijl en belevingswereld van leerlingen.

De leraar richt zich op overdracht van kennis  en op de onderzoekende manier
van leren, waarbij hij/zij inspeelt op de actuele zone van naaste ontwikkeling.
De leerlijnen zijn een leidraad voor het onderwijsaanbod. Dit aanbod komt
deels tot stand door de lesstof uit methodes en deels door betekenisvolle
materialen/bronnen die aansluiten bij de belevingswereld van de leerlingen.
Evaluatie vindt allereerst plaats door de leerling zelf en biedt inzicht in de
ontwikkeling van de leerling en de afstemming tussen aanbod en leerling.